2013. május 26., vasárnap

Jézus vagy a szentek követése II. Szentírás és az első keresztények

Nekünk katolikusoknak a szentek a hőseink, a példaképeink, akiknek sikerült az, amit mi is el szeretnénk érni. Ám felvetődhet a kérdés: mi szükség a szentek példájára, ha követhetjük magát Jézust is? Lássuk mit mond a Szentírás és az első keresztények gyakorlata:

A Biblia és a katolikus hit egy összetett képet állítanak elénk: noha abszolút értelemben mindenkinek Jézushoz kell hasonulnia, nem elvetendő az Isten szentjeinek példája sem az úton.

1) Szent Pál például követendő példának tartja saját magát, így nyilvánvaló, hogy a még élő, kortárs szentéletű emberek követése bibliai:
- (1Kor 4,16) Azért kérlek titeket, legyetek követőim.
- (1Kor 11,1) Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok.

2) Mi a helyzet az elköltözött, égi szentekkel? A Szentírás őket is példaként állítja elénk, így kimutatható, hogy a Katolikus Egyház az Ó- és az Újszövetség organikus hitvilágát tanítja, ahol nincs mesterségesen szembeállítva az eleve szent (Isten) az Isten által megszentelttel (emberekkel, tárgyakkal és szokásokkal):
- (Jak 5,10-11) Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak.
- (Sir 44,1-2) Nagyhírű férfiak dicséretét zengem, az atyáinkét, egymás után szépen. Sok dicsőt teremtett az Úr, megmutatta nagyságát ősidők óta.

3) Az élő és a meghalt szentek tehát egyformán követendőek? Ez ellentétes sok protestáns felekezet tanításával... Ám a Szentírás alapján egy családnak, sőt, egy testnek kell tekintenünk az égi szenteket és a földön küzdő szenteket. Jézus elítéli a mesterséges határvonalakat, ugyanis a szentek mind őbenne vannak. Az evangéliumokból tudjuk, hogy mikor a szadduceusok (akik tagadták a feltámadást) kérdőre vonják Jézust, ő kijelenti, hogy a pátriárkák Istene az élők Istene, tehát a pátriárkák, noha biológiailag meghaltak, élnek. Mindazok tehát, akik Jézusban vannak, élők és elhunytak egyaránt, egységben vannak egymással is, és ezért gyenge lábakon álló tanítás az, hogy élő prédikátorokat vagy lelkészeket szabad követnünk, ám korábbi generációk szentjeit nem lehet.
- (Mt 22,32) Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké."
- (Mk 12,27) Tehát nem a halottak Istene, hanem az élőké. Így nagy tévedésben vagytok."
- (Lk 20,38) Az Isten nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él."

4) Nem lehet, hogy a protestáns értelmezés az ősi, és a Katolikus Egyház csak századokkal később kezdte el propagálni a szenteket, mint példaképek?
Nem. Egyrészt, láttuk, hogy a katolikus tanítás bibliai. Másrészt az első keresztények, az apostolok tanítványai, szintén katolikusok voltak ebben a kérdésben is:
- Szent Polikárp vértanúsága, 17-18. (Kr. u. 157): ... Őt, Isten Fiát, valóban imádjuk, a vértanúkat azonban, mint az Úr tanítványait és követőit, a királyukhoz és mesterükhöz való rendkívüli ragaszkodásuk miatt méltán szeretjük és társaik szeretnénk lenni! [...] Ezen a helyen, mihelyst megtehetjük és az Úr is megengedi azt, összegyűlünk majd és megünnepeljük vértanúságának évfordulóját vigadva és örvendve, azoknak emlékére, akik befejezték már a pályafutásukat, és azoknak a felkészítésére, akik majd a lábnyomukba fognak lépni.
- Tertullianus: A koszorúról, 3,3. (Kr. u. 211): A halottakért évfordulójukon felajánlásokat végzünk, éppenúgy megüljük a (mennyei) születésnapokat is.
- Órigenész: Az imádságról, 11,1. (Kr. u. 233): A hitelesen imádkozókkal nemcsak a Főpap imádkozik együtt, hanem az angyalok is, akik jobban örvendeznek a mennyben egy megtérő bűnös fölött, mint kilencvenkilenc igazon, akiknek nincs szükségük megtérésre (Lk 15,7; Mt 18,13), s velük könyörögnek az elhunyt szentek lelkei is.

Összefoglalva: Nem ellentmondás van tehát Jézus követése és a szentek követése között, hanem épp ellenkezőleg: Jézus követésének a javasolt módja a szentek követése, ugyanis keresztényekként mind Jézus misztikus testének vagyunk részei.

http://www.catholic.com/radio/shows/the-communion-of-saints-8371#   min: 27, 51
http://depositum.hu/kozosseg.html
http://depositum.hu/tisztelet.html

Nincsenek megjegyzések: