2016. október 2., vasárnap

Hitvédelmi gondolatok a vasárnapi olvasmányok alapján

2016-10-02 - Évközi 27. vasárnap

Néhány hitvédelmi jelentőségű gondolat a vasárnapi olvasmányokhoz: Eszt 13,9.10-11, Hab 1,2-3;2,2-4, Zsolt 94,1-2.6-7.8-9, 2Tim 1,6-8.13-14, Lk 17,5-10.

1) Isten erős - és népe ezt nem szégyelli, hanem örül ennek
Jó ideje divatos már, hogy teológusok a Bibliát és a hitet átértelmezik a pop-pszichológia jegyében, ám ennek eredményeként valójában csak a korszellemhez igazítják a vallásunkat, ami pedig elvileg örök igazságokon alapul. Az emberiség új felismerései, melyeket akár a pszichológia, akár más tudomány is hozhat, természetesen részei az igazságnak épp úgy, mint a kinyilatkoztatás, melyet elfogadtunk, tehát helyes, hogy együttesen építsék a világképünket. Viszont az az ócska átértelmezés, melyet a szent szövegeink elszenvedtek teljesen indokolatlanul, pusztán divatból és "liberalizmusként felfogott irgalmasságból", épp az igazság és a tudományosság nevében visszatérést követel a régebbi és cáfolatlan felfogáshoz.
A pop-pszichológiai felfogás lépten-nyomon kimagyarázza az ószövetségben, az újszövetségben és a liturgiánkban is egyaránt megjelenő "erős, hatalmas" istenképet. Az Isten erősségéről és hatalmáról való elmélkedés a "büntető istenkép" pejoratív kategóriájával van szalonképtelenné téve, noha tudvalevő (bár egyre kevésbé sajnos), hogy Isten valóban bünteti a bűnt, ám a büntető istenképpel együtt, amivel kétségtelenül vissza is éltek olykor, az erős istenkép is kirepül az ablakon. Csak a szerető, csak a megbocsátó, csak az irgalmas istenképnek van manapság ázsiója, Isten többi megnyilvánulása pedig egyszerűen nem polkorrekt az egyházi főáramban. A büntető istenkép helyes értelmezése egy hosszabb téma és nem merül fel a vasárnapi olvasmányokban, ám az erős Isten képe, mely népének nagy örömére szolgál cáfolatlanul és evidensen megjelenik 2016-ban is, ha elmész vasárnap a misére.

2) A szenvedés nem modern találmány
Az egyik közkeletű érv a kereszténység vagy az istenhit ellen az, hogy "de hát van szenvedés!",  mintha erről a naiv istenhívők még sose hallottak volna, mintha a tanulatlan istenhívőnek soha nem jutott volna még eszébe az az összefüggés, hogy a szenvedés erős kérdéseket vet fel egy jóságos Isten létezésével kapcsolatban, vagy mintha legalábbis a Biblia hallgatna erről a nehéz kérdésről. Érdemes belegondolni abba, hogy a Biblia olyan korban íródott és a keresztények többsége olyan korban élt, és hitt, mely nem ismert hatékony fájdalomcsillapítást - a szenvedésről való mély gondolkodás aligha modern jelenség. A Biblia nem hallgat a szenvedésről, hanem egyenesen felteszi és Istennek szegezi a kérdést. A kereszténység pedig maga a válasz a kérdésre, hogy egy Mindenható Isten világában, mely a szabad akaratú lények bűnbeesése révén szenvedésekkel van teli, hogyan nyilvánul meg az Isten végtelen szeretete, és mi az emberi szenvedés igazolt szerepe.

3) Keményszívű mindaz, aki "irgalmasan" eltekint az Isten szavától
A keményszívűség hétköznapi értelemben felfogható úgy, mint az irgalmasság ellentéte. Irgalmatlan az, aki nem mások igaz jólétére törekszik. Vagyis az irgalom mindig mások igaz jólétére törekszik, és ha az igazság része a kinyilatkoztatott hit, az Isten szava, akkor semmi nem lehet irgalmas, ami végső soron ellent mond a katolikus hitnek, vagyis a bűn "irgalmas" elnézése a keményszívűség iskolapéldája. A bűnös megintése pedig az irgalmasság egy lelki cselekedete. Nem a mai olvasmányokban ugyan, de Jézus a válás engedélyezését nevezi keményszívűségnek, holott ma irgalmasság néven próbálják az új farizeusok eladni. 

4) A kézrátétellel való pappá szentelés apostoli hagyomány
Amely felekezetek esetében megszakadt a kézrátétel, ott se pap se Eucharisztia nincs.


----------------------------------------
2016-10-02 - Évközi 27. vasárnap
Kezdőének:
Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, és senki sem állhat ellen akaratodnak. Te teremtettél mindent: az eget, a földet, és mindent, amit az ég határa magába foglal; te vagy a mindenség Ura. (Eszt 13,9.10-11)


Könyörgés:
Mindenható, örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraszd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.


OLVASMÁNY Habakuk próféta könyvéből
Az igaz ember a hitből él.
Meddig kell még, Uram, segítségért folyamodnom anélkül, hogy meghallgatnál? Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” anélkül, hogy megszabadítanál?
Miért feded fel előttem a gonoszságot, és mutatod meg a nyomorúságot? Csupa fosztogatást, csupa rablást látok magam előtt; a vádaskodás és civakodás egyre fokozódik.
Az Úr is megszólalt, és ezt mondta:
„Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen.
Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik és nem hiúsul meg; ha késik, csak várj, biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül.
Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért.”
Ez az Isten igéje.
Hab 1,2-3;2,2-4

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” Vö. 8. vers.
Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.
Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt.
Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, † „Ne keményítsétek meg szíveteket, * mint egykor Meribánál,
Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták számos csodámat.
H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.”
Zsolt 94,1-2.6-7.8-9

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből
Bátor szívvel tégy tanúságot Jézus Krisztus mellett!
Szeretett Fiam!
Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.
Ez az Isten igéje.
2Tim 1,6-8.13-14

ALLELUJA
Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdetek néktek. 1Pét 1,25 – 7b. tónus.

† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A jó szolga nem pusztán kötelességből, hanem szeretetből végzi munkáját:
Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.”
Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.
Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait?
Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”
Ezek az evangélium igéi.
Lk 17,5-10

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Pap: Testvéreim! Mennyei Atyánk meghallgatja könyörgő szavunkat. Forduljunk hozzá erős hittel és gyermeki bizalommal!
Lektor: 1. Áraszd ránk, Urunk, kegyelmedet, hogy szent néped készséges lélekkel szolgálja szándékaidat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Adj bölcsességet N. pápának és az Anyaszentegyház püspökeinek, hogy az idők jeleiből felismerjék korszerű teendőiket!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Ébressz felelősségtudatot a népek vezetőiben, hogy állhatatosan szolgálják a világ békéjét és a népek javát!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Adj nekünk alázatos szívet, hogy a jót, amit teszünk, kegyelmed segítségének tulajdonítsuk!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Önts bizalmat híveidbe, hogy állhatatosan kérjük tőled mindazt, ami üdvösségünkre szolgál!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Istenünk, oltalmunk és erősségünk! Te vagy minden jó gondolat, szándék és cselekedet szerzője, figyelj Egyházad könyörgésére! Engedd, hogy amit hívő lélekkel eléd terjesztünk, mindazt meg is nyerjük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Felajánló könyörgés:
Kérünk, Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, és a szent titkokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat és szentelj meg minket. Krisztus, a mi Urunk által.
Áldozási ének:
Jóságos az Úr azokhoz, akik benne remélnek, azokhoz, akik őt keresik. (Siral 3,25)
vagy
Egy kenyér és egy test vagyunk mi sokan, mindnyájan, akik egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk. (Vö. 1Kor 10,17)


Áldozás utáni könyörgés:
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, és alakítson minket szent Fiad képmására. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Nincsenek megjegyzések: